PRZETWARZANIE DANYCH

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://creative-agency.pl od osoby zainteresowanej nawiązaniem współpracy na opisanych zasadach jest Bartosz Sudół wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Flow Bartosz Sudół, adres siedziby: Babiego Lata 9b/4b, 53-020 Wrocław, NIP: 615 193 69 32, REGON: 022477050 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@creative-agency.pl.
 2. Dane osobowe pozyskane na potrzeby współpracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwanego dalej RODO.
 3. Dane osobowe zawarte w przesłanym formularzu będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofana, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,
  • kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora,
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora i agencjom marketingowym,
  • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Osobie, która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy, zgodnie z przepisami RODO, przysługuje prawo:
  • dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania.
  • żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • żądania od niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez naszą agencję.
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Zgodnie z art. 77 RODO, osobie która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.